Selecteer een pagina

Registratie van gegevens

Beingbrand, gevestigd aan de Roggestraat 111 in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.beingbrand.nl
Roggestraat 111
7311 CC Apeldoorn

Astrid Peters is eigenaar en tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Beingbrand. Zij is te bereiken via info@beingbrand.nl en +31(6) 485 310 28.

Specificatie verwerking persoonsgegevens
Beingbrand verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat hierbij om contact- en/of adresgegevens t.b.v. contact rondom opdrachten en/of facturatie.

Specificatie verwerking bijzondere persoonsgegevens
Beingbrand verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Doel verwerking (bijzondere) persoonsgegevens
Beingbrand verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Contact rondom opdrachten
– Facturatie en administratie (Belastingdienst)
– Marketingdoeleinden (enkel wanneer hiervoor door jou toestemming gegeven is).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens blijven niet langer in ons bezit dan nodig. Indien er sprake is van een doorlopende samenwerking, blijven de persoonsgegevens bewaard. Wanneer er sprake is van einde opdracht of van een eenmalige opdracht, blijven de persoonsgegevens bewaard t.b.v. administratieve doeleinden. De Belastingdienst hanteert een bewaarplicht van zeven jaar voor financiële administratie. Voor het bewaren van persoonsgegevens na afloop van een samenwerking hanteren we om die reden ook zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens (contact- en adresgegevens) worden niet met derden gedeeld, tenzij hiervoor door jou toestemming gegeven is. Bijzondere persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij hiervoor door jou toestemming gegeven is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beingbrand gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beingbrand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beingbrand.nl.

Beingbrand wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beingbrand neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beingbrand.nl.

Beingbrand bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Grondslag
Personalia 7 jaar Uitvoering overeenkomst en wettelijke verplichting
Contactgegevens 7 jaar Uitvoering overeenkomst en wettelijke verplichting

Beingbrand verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beingbrand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.